Hotline: +420 511 189 990
czsk

Nařízení EU 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

Naše produkty

Články

05. 02. 2020

Toužíte si založit vlastní cukrárnu, ale máte obavy z výsledku? Nenechte se odradit a změňte svůj sen ve sk...

07. 01. 2020

Pokud zvažujete pořízení stroje na zmrzlinu, je třeba zvážit celou řadu faktorů. Doporučujeme prokonzul...

07. 03. 2019

Chystáte-li se pořizovat si s blížící se sezónou stroj na zmrzlinu, to první, co byste si měli ujasnit, je ...

Cílem nového Nařízení je snížit emise fluorovaných skleníkových plynů do konce roku 2030 o celé dvě třetiny oproti roku 2014. Nejzásadnější novinkou je bezesporu stanovení povinností provozovatelů zařízení na základě množství chladiva uvedeného v tunách ekvivalentu CO2 - jednou z nich je i kontrola těsnosti zařízení. Že je nové Nařízení pro provozovatele chladicích zařízení klíčové, dokazuje i fakt, že v roce 2010 připadalo (v případě nových zařízení) cca 70 % celkové spotřeby nových F-plynů v EU právě na obor chladící techniky.

Zdroj: Flickr (MPD01605, EU flagga)

Zdroj obrázku: Flickr (MPD01605, EU flagga)

Co přesně znamená ekvivalent CO2 v tunách?

Jde o množství skleníkového plynu vyjádřené jako součin jeho hmotnosti v metrických tunách a potenciálu globálního oteplování. GWP (= Global Warming Potential) zastupuje potenciál skleníkového plynu zvýšit teplotu klimatu v poměru k potenciálu CO2 a jeho hodnota pro fluorované skleníkové plyny je dohledatelná v příloze I a II Nařízení. Od 1. ledna 2017 navíc vzniká povinnost uvést informaci o množství chladiva v tunách ekvivalentu CO2 na štítku zařízení. Chladivo R22 a jiné regulované látky se však stále řídí nařízením ES č. 1005/2009.

POZOR: Zařízení s obsahem fluorovaných plynů (dále jen FSP) minimálně 3 kg se musí řídit tímto přepočtem už od 1. ledna 2015. Od 1. ledna 2017 se ale uplatní i na zařízení s obsahem FB menším než 3 kg!

Kdy tedy vzniká povinnost provádět kontrolu těsnosti zařízení?

Na provozovatele stacionárních chladicích zařízení, klimatizačních zařízení (stacionárních i přenosných pokojových), tepelných čerpadel a nově i chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů se povinnost kontroly těsnosti vztahuje v případě, že ekvivalent CO2 dosahuje minimálně 5 tun. Kontrola může být provedena jen certifikovanou osobou.

POZOR: Povinnost kontroly těsnosti zařízení se nevztahuje na hermeticky uzavřená zařízení (= chladicí a mrazicí zařízení pro komerční účely), která jsou příslušně označena, a obsahují méně než 6 kg FSP (ev. méně než 10 tun ekvivalentu CO2).

Jak často je nutné kontrolu těsnosti zařízení provádět?

Frekvence kontrol se liší dle toho, zda je zařízení vybaveno systémem detekce úniku. Ten je povinný, pokud ekvivalent CO2 dosahuje hodnoty 500 tun a víc. Dále se povinnost četnosti kontroly odvíjí od hodnoty ekvivalentu CO2.

Množství FSP v tunách ekvivalentu CO2

Četnost kontrol těsnosti

bez systému detekce úniku

se systémem detekce úniku

5 tun a více

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

50 tun a více

1x za 6 měsíců

1x za 12 měsíců

500 tun a více

NELZE PROVOZOVAT

1x za 6 měsíců

 

POZOR: Máte-li na zařízení nainstalovaný systém detekce úniku, vzniká Vám povinnost jeho kontroly každých 12 měsíců. Je-li navíc únik zjištěn, provozovatel zařízení musí neprodleně zajistit jeho opravu!

Pro výpočet data povinné kontroly je rozhodující datum poslední provedené kontroly. U zařízení, pro která se kontrola provede poprvé, začíná 12měsíční interval 1. ledna 2015.

TIP FRIGOMAT: Vypočítejte si frekvenci povinných kontrol pro Vaše zařízení pomocí naší kalkulačky!

Jak vést evidenci záznamů kontrol těsnosti?

Záznamy je nutné nově vést pro každé zařízení zvlášť. Z hlediska zaznamenávaných údajů přibyla povinnost uvést informaci o případné regeneraci/recyklaci FSP a společnosti, která ji provedla. Pokud vyřazujete zařízení z provozu, musíte dle nového Nařízení také zaznamenat opatření podniknutá k znovuzískání a likvidaci FSP. Evidenci je nutné uchovávat po dobu 5 let.

POZOR: Nově musí uchovávat kopii evidence záznamů kontrol těsnosti zařízení také firmy provádějící instalaci, servis údržbu, opravu nebo vyřazení těchto zařízení z provozu, a to rovněž po dobu 5 let.

Jaká jsou omezení pro uvádění výrobků a zařízení s obsahem FSP na trh?

V této oblasti došlo k dalšímu rozšíření zákazů (viz příloha III Nařízení). Od 1. ledna 2020 bude navíc zakázáno používat FSP s potenciálem globálního oteplování 2 500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO2 a více – tento zákaz se však nebude vztahovat na zařízení určená pro aplikace, které jsou určeny k chlazení produktů při teplotách nižších než 50°C. Servis a údržba recyklovanými nebo regenerovanými plyny jsou povoleny až do roku 2030.

Chladiva s obsahem FSP jsou prodávána nyní jen podnikům, které jsou držiteli příslušného certifikátu (zodpovědnost za distribuci chladiv je tedy zcela jasně sdílena jak s distributory, tak montážními firmami). Sběr, přepravu a dodávání FSP mohou vykonávat i necertifikované osoby. Nehermeticky uzavřená zařízení plněná FSP se prodají koncovému uživateli jen tehdy, provede-li instalaci certifikovaný podnik.

Co je dobré vědět v případě školení a certifikací?

V rámci školicích a certifikačních programů přibylo téma Informace o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití FSP a bezpečném nakládání s těmito plyny. Členské státy musí do 1. ledna 2017 informovat Evropskou Komisi o certifikačních a školicích programech a také uznat certifikáty a školení vydaná jiným členským státem.

POZOR: Certifikát potřebuje fyzická osoba (tj. personál), která vykonává definované činnosti (instalaci, servis, údržbu, opravy, kontrolu těsnosti, vyřazení z provozu a znovuzískávání) na zařízeních. V případě stacionárních RACHP zařízení je v případě instalace, servisu, údržby, oprav a likvidace třeba i certifikace firmy.

Chcete vědět o nařízení EU 517/2014 více? Přečtěte si jej v plném znění zde

Články

5/02/2020

Toužíte si založit vlastní cukrárnu, ale máte obavy z výsledku? Nenechte se odradit a změňte svůj sen ve sk...

7/01/2020

Pokud zvažujete pořízení stroje na zmrzlinu, je třeba zvážit celou řadu faktorů. Doporučujeme prokonzul...

7/03/2019

Chystáte-li se pořizovat si s blížící se sezónou stroj na zmrzlinu, to první, co byste si měli ujasnit, je ...